اتصال قابل پیاده کردن چیست و چه کاربردی دارد

اتصال قابل پیاده کردن چیست و چه کاربردی دارد ؟
 
اتصال قابل پیاده و کاربرد آن
 
اتصالات قابل پیاده نقش اساسی در طراحی و اجرای خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ دارند و در زمان باز کردن یا بستن شیرالات و اتصالات و لوله های فلنجدار در طول خطوط لوله یک تجهیر ضروری می باشد . می توان گفت بدون این اتصالات قابل پیاده ، امکان باز و بسته کردن آن تجهیزات غیر ممکن خواهد بود . علاوه بر این با بهره گیری از قابلیت افزایش و کاهش طول این اتصالات قابل پیاده کردن ، می توان فواصل کوچک ایجاد شده بعد از نصب شیرآلات و اتصالات و لوله را در خطوط انتقال برطرف و نسبت به تنظیم مجدد طول اقدام نمود. این اتصالات ازبخشهای متعددی تشکیل گردیده اند که می توانند نهایتا به میزان 25 میلیمتر نسبت به طول میانگین افزایش یا کاهش طول داشته باشند. در مواقعی که میزان 25 میلیمتر تغییر طول جهت برطرف کردن فواصل یا لقی های ایجاد شده کفایت ننماید میتوان از اتصالات قابل پیاده با طراحی خاص یا ترکیب یک لوله دو سر فلنج و یک اتصال قابل پیاده استفاده نمود.
 
اجزا اتصال قابل پیاده و عملکرد آن
 
در خطوط انتقال اتصالات قابل پیاده متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد ولی همه آنها از اجزاء یکسان و مکانیزم مشترکی استفاده می کند. هر اتصال قابل پیاده دارای اجزای زیر می باشد که وظیفه هر بخش به اختصار توضیح داده شده است:

 

 

در یک طرف هر اتصال قابل پیاده یک فلنج آداپتور قرار دارد که اتصالِ اتصال قابل پیاده را به شیر یا هر تجهیز فلنجدار دیگر میسر می سازد.
دومین بخش یک اتصال قابل پیاده فلنج اسپیگات می باشد که فلنج آن امکان اتصالِ اتصال قابل پیاده را به شیر یا هر تجهیز فلنجدار دیگر که در طرف دیگر اتصال قابل پیاده قرار دارد را فراهم می سازد و طرف دیگر لوله آن به داخل فلنج آداپتور می لغزد.
با توجه به موقعیت نصب و طول مورد نیاز اتصال قابل پیاده کردن ، فلج اسپیگات می تواند در فلنج آداپتور به داخل یا بیرون حرکت کند و در کل طولی معادل L+25 یا L-25 میلیمتر داشته باشد که L در آن طول نرمال هر اتصال قابل پیاده است.
با سفت کردن مهره های پشت رینگ میانی (قطعه شماره 5) فشاری بر روی واشر لاستیکی (قطعه شماره 3) اعمال می گردد که این فشار منجر به فشرده شدن واشر به فضای بین فلنج آداپتور و فلنج اسپیگات شده و باعث آب بندی اتصال قابل پیاده می گردد.

دفتر مرکزی :استان البرز - کرج - میدان مادر - جنب بانک پارسیان - ساختمان سهند - واحد 13 کد پستی: 3133614657

آدرس کارخانه : استان قزوین - شهرستان بویئن زهرا - شهرک صنعتی آراسنج - خیابان رازقی کدپستی: 4551168775